COMMI$$ION$ > MISCELLANEOUS > TXOUTXOU (2011) << PREVIOUS

A logo I designed for Sansosai, my "kuadrilla" or group of friends from Lekeitio.

COMMI$$ION$ > MISCELLANEOUS > TXOUTXOU (2011) << PREVIOUS